Dai-ichi Life - Lê Thị Hoa

Trang học tập dành cho TVTC

Chủ đề 8: Đạo đức hành nghề BH

Hướng dẫn: Chọn đáp án bạn cho là đúng. Đáp án đúng sẽ hiện màu xanh, đáp án sai sẽ hiện màu đỏ.
1. Nghĩa vụ của Đại lý bảo hiểm:
A. Giải thích trung thực các thông tin về sản phẩm bảo hiểm để bên mua bảo hiểm hiểu rõ sản phẩm bảo hiểm dự định mua.
B. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
C. A, B đúng.
D. A, B sai.
2. Chọn phương án sai về đạo đức nghề nghiệp của người Đại lý bảo hiểm:
Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng.
Thường xuyên giữ mối liên hệ, thăm hỏi quan tâm chăm sóc khách hàng.
Phong cách phục vụ khách hàng tận tụy, mẫn cán…
Dùng hoa hồng Đại lý bảo hiểm để giảm phí bảo hiểm cho khách hàng.
3. Phương án nào sau đây đúng khi Đại lý bảo hiểm tư vấn cho khách hàng:
Cung cấp mập mờ, khó hiểu về những điều khoản loại trừ bảo hiểm.
Bảo đảm khách hàng hiểu rõ những điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.
Chỉ tập trung cung cấp những lợi ích của sản phẩm.
Chỉ hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm, không hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của khách hàng.
4. Đại lý bảo hiểm không được thực hiện hành vi nào sau đây:
Thực hiện dịch vụ sau bán hàng.
Giải thích điều khoản hợp đồng.
Ký thay khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng các thủ tục khi có yêu cầu huỷ hợp đồng.
5. Theo quy định hiện hành, Đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có quyền và nghĩa vụ:
Cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm.
Tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
Tác động để bên mua bảo hiểm cung cấp sai lệch hoặc không cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp bảo hiểm.
Giảm phí bảo hiểm cho khách hàng.
6. Đại lý bảo hiểm có thể:
A. Đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu được sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà Đại lý đang làm.
B. Chủ động làm Đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm để phát huy hết tiềm năng bán hàng của mình mà không cần phải thông báo cho từng doanh nghiệp bảo hiểm biết để có sự chấp thuận trước.
C. Dùng tiền hoa hồng để giảm phí hoặc khuyến mại cho khách hàng.
D. B, C đúng.
7. Đáp án nào đúng trong các câu sau:
A. Tổ chức có quyền đồng thời làm Đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau.
B. Cá nhân có quyền đồng thời làm Đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau.
C. Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm Đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm Đại lý.
D. A, B đúng.
8. Đáp án nào dưới đây đúng:
A. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể ủy quyền cho Đại lý bảo hiểm thu phí bảo hiểm.
B. Tổ chức, cá nhân có quyền đồng thời làm Đại lý bảo hiểm cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau tại cùng một thời điểm.
C. Đại lý bảo hiểm có thể thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm ký kết hợp đồng bào hiểm với bên mua bảo hiểm.
D. A, B, C đúng.
9. Đại lý bảo hiểm có thể:
Sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản bảo hiểm cho phù hợp với tình hình thực tế của khách hàng.
Giảm phí bảo hiểm để khuyến khích khách hàng tham gia bảo hiểm.
Giám định tổn thất.
Giới thiệu, chào bán bảo hiểm.
10. Chọn phương án sai trong nguyên tắc hoạt động Đại lý bảo hiểm:
Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm Đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm Đại lý.
Đại lý bảo hiểm có thể sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản bảo hiểm cho phù hợp với tình hình thực tế của khách hàng.
Đại lý bảo hiểm không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
Đại lý bảo hiểm không được xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
11. Đại lý bảo hiểm phải tuân thủ quy tắc nào sau đây:
Giảm phí bảo hiểm sau khi đã thoả thuận được với khách hàng.
Cung cấp thông tin về người được bảo hiểm theo yêu cầu của người thụ hưởng.
Không ký thay khách hàng.
Không trường hợp nào đúng.